Bateria

[b]Bateria[/b] stanowi ?rd?o energii dla urz?dze? przeno?nych, dzi?ki ktrej mo?emy bez ?adnych problemw przemieszcza? si? z urz?dzeniem.

W zale?no?ci od sk?adu elektrolitu i budowy elektrod rozr?nia si? nast?puj?ce rodzaje baterii (akumulatorw):
- [b]Akumulator kwasowo-o?owiowy[/b] (akumulator Plantego) w ktrym elektrolitem jest roztwr kwasu siarkowego, katoda wykonana jest z o?owiu (z dodatkami), w formie siatki, za? anoda jest wykonana z tlenku o?owiu(IV) PbO2 immobilizowanego na ramce o?owianej tego rodzaju akumulatory s? masowo wykorzystywane w samochodach. Zalet? akumulatora o?owiowego jest zdolno?? roz?adowania du?ym pr?dem przez krtki czas, prostota uk?adu ?adowania, niska cena w stosunku do pojemno?ci. Wad? jest znaczna masa przypadaj?ca na jednostk? pojemno?ci.
- [b]Akumulator NiCd[/b] zwany te? wtrn? bateri? alkaliczn? w ktrej elektrody s? wykonane z wodorotlenku niklu i wodorotlenku kadmu, za? elektrolitem s? p?p?ynne lub sta?e substancje o r?nych sk?adzie chemicznym u r?nych producentw, ale zawsze posiadaj?cym silnie zasadowy (inaczej alkaliczny) odczyn.
- [b]Akumulator NiMH[/b] ulepszona odmiana akumulatorw NiCd, w ktrych jedna z elektrod jest wykonana z niklu, za? druga elektroda ze spieku metali ziem rzadkich w atmosferze wodoru. Rol? klucza elektrolitycznego spe?nia g?bczasta struktura nas?czona substancjami alkalicznymi oraz z?o?onym chemicznie katalizatorem. System elektrochemiczny jest zdolny do absorpcji wydzielaj?cych si? podczas ?adowania gazw, szczeglnie wodoru, dzi?ki czemu akumulator mo?e by? ca?kowicie szczelny i charakteryzowa? si? d?ug? ?ywotno?ci?.
- [b]Akumulator Li-ion[/b] w ktrych jedna z elektrod jest wykonana z porowatego w?gla a druga z tlenkw metali, za? rol? elektrolitu pe?ni? z?o?one chemicznie sole litowe rozpuszczone w mieszaninie organicznych rozpuszczalnikw.
- [b]Akumulator litowo-polimerowy[/b] odmiana akumulatorw Li-ion, w ktrych ciek?y elektrolit jest zast?piony sta?ym elektrolitem polimerowym wykonanym z np. g?bek na bazie poliakrylonitrylu.

Sprawno?? akumulatora, czyli stosunek energii oddanej podczas pracy do energii w?o?onej do akumulatora w procesie ?adowania, jest zawsze mniejsza od jedno?ci. W wi?kszo?ci akumulatorw sprawno?? jest rz?du 60%.