DSP

Procesor sygna?owy (ang. [b]Digital Signal Processor, procesor DSP[/b]) oznacza klas? specjalizowanych procesorw do cyfrowej obrbki sygna?w. Charakteryzuj? si? rozdzielonymi pami?ciami programu i danych (architektura harwardzka), mo?liwo?ci? rwnoczesnego odczytu instrukcji i danych, sprz?towym dostosowaniem do wykonywania operacji najcz??ciej wyst?puj?cych przy przetwarzaniu sygna?w (filtracji FIR i IIR, transformacji Fouriera, korelacji wzajemnej) i potokowym przetwarzaniem instrukcji.

Procesory DSP pojawi?y si? jako odpowied? na zapotrzebowanie na sprawne uk?ady do przetwarzania d?wi?kw mowy.

Pierwszy uk?ad aspiruj?cy do klasy DSP 2920 zosta? wyprodukowany w roku 1979; zawiera? procesor, pami?? EPROM i RAM i przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe w pojedynczym chipie.

Innym znacz?cym pionierem procesorw DSP by? uk?ad TMS32010 z roku 1982 prod. Texas Instruments.