GSM

[b]GSM[/b] (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) jest najpopularniejszym obecnie standardem telefonii komrkowej. Sieci oparte na tym systemie telekomunikacji oferuj? us?ugi zwi?zane z transmisj? g?osu, danych (na przyk?ad dost?p do Internetu) i wiadomo?ci w formie tekstowej lub multimedialnej.

W marcu 2006 na ?wiecie by?o ok. 1,7 mld unikalnych numerw abonenckich telefonii GSM, a sieci oparte na tej technologii zbudowane by?y w ponad 200 krajach. Dzi?ki mo?liwo?ci mi?dzynarodowego roamingu i umowom mi?dzyoperatorskim abonent GSM mo?e - bez podpisywania oddzielnych umw z ka?dym operatorem z osobna - korzysta? z telefonu w wielu krajach. Us?ugi GSM mog? by? udost?pnione na zasadzie comiesi?cznych op?at lub w formie przedp?at, co znacznie zwi?ksza liczb? potencjalnych u?ytkownikw.