HLR

Home Location Register (HLR) - rejestr abonentw macierzystych, zawiera oglne informacje dotycz?ce po?o?enia danego terminala , pozwalaj?ce na jego lokalizacj? (tj okre?lenie pod kontrol? ktrego MSC znajduje si? aktualnie abonent) i zestawienie po??czenia, szczeg?owe informacje tzn. numer komrki, sektora, stacji bazowej znajduj? si? w rejestrze VLR

Fizycznie HLR najcz??ciej zlokalizowany jest w pomieszczeniach central MSC, w odr?nieniu od VLR zbudowany jest na bazie dyskw twardych. Ze wzgl?du na znaczenie przechowywanych w nich danych rejestry HLR zawsze s? nadmiarowe.

Abonent po aktywowaniu karty SIM jest przypisywany na sta?e do HLRa ktry jest stowarzyszony z central? MSC obs?uguj?c? ruch generowany na terenie na ktrym si? znajdowa? si? dany abonent w chwili aktywowania karty sim.