Java

Java jest obiektowym j?zykiem programowania stworzonym przez grup? robocz? pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Java jest j?zykiem tworzenia programw ?rd?owych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszyn? wirtualn?. J?zyk cechuje si? silnym typowaniem. Jego podstawowe koncepcje zosta?y przej?te z j?zyka Smalltalk (maszyna wirtualna, garbage collection) oraz z j?zyka C++ (du?a cz??? sk?adni i s?w kluczowych).

Javy nie nale?y myli? ze skryptowym j?zykiem JavaScript, z ktrym ma niewiele wsplnego (g?wnie sk?adni? podstawowych instrukcji).