Mhz

Herc (Hz) - jednostka miary cz?stotliwo?ci w uk?adzie SI (Jednostka pochodna uk?adu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA.

1 Hz = 1 / (1 s) = 1 s-1

Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska niemieckiego fizyka Heinricha Hertza, zajmuj?cego si? m.in. badaniem fal elektromagnetycznych.