Polityka Prywatno?ci / Regulamin serwisu

Polityka Prywatno?ci
Czytaj?c, przegl?daj?c, ?ci?gaj?c z naszego serwisu Akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatno?ci.

1.Postanowienia ogólne
- Operatorem serwisu internetowego worldgsm.pl (zwanego dalej portalem) jest Piotr Baran;
- Portal dost?pny jest w domenie internetowej http://worldgsm.pl i http://gsmsun.com (angloj?zyczna wersja worldGSM.pl)
- Przeznaczenie portalu:
a) Udzielanie porad u?ytkownikom nt. telefonów komórkowych

b) Przedstawienie danych technicznych telefonów komórkowych

c) Udost?pnienie mo?liwo??i wysy?ania darmowych SMS-ów, wgl?d do gotowych SMS-ów do wys?ania, czytania artyku?ów dotycz?cych telefonii komórkowej

d) Mo?liwo?? pobierania darmowych tapet, motywów, aplikacji, gier.
- U?ytkownicy korzystaj?cy z portalu zobowi?zani s? do przestrzegania obowi?zuj?cego w Polsce prawa oraz postanowie? niniejszego regulaminu.

2.Prawa autorskie
a) Kopiowanie w jakiejkolwiek formie lub wykorzystanie informacji zawartych w serwisie mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? w?a?ciciela serwisu.

b) Administrator serwisu w ?aden sposób nie odpowiada za prawdziwo??, rzetelno?? oraz autentyczno?? plików oraz tre?ci przekazywane i publikowane przez u?ytkowników na stronach serwisu.

c) Dzia? Download (pobierania):

Wszystkie pliki zamieszczone na stronie stanowi? integraln? cz??? serwisu. Zmieszczone pliki s? przeznaczone tylko i wy??cznie do u?ytku osobistego u?ytkowników serwisu. Autorzy serwisu nie ponosz? ?adnej odpowiedzialno?ci za niezgodne z prawem wykorzystanie naszych zasobów. U?ytkownik podejmuje si? instalacji na w?asna odpowiedzialno??. Autorzy nie odpowiadaj? równie? za kompletno??, prawdziwo?? oraz dok?adno?? jakichkolwiek materia?ów publikowanych na ?amach serwisu worldGSM.pl
Wszystkie wys?ane pliki przez standardowych u?ytkowników s? najpierw przesy?ane do poczekalni, w której czekaj? na sprawdzenie przez Administratorów. Wasze publikacje s? tylko i wy??cznie sprawdzane pod wzgl?dem estetyczno?ci i wygl?du, w razie potrzeby edytujemy i je poprawiamy. Nie sprawdzamy jednak ?adnych linków, ?ci?ganie ich i umieszczanie robisz na w?asn? odpowiedzialno??!

3. Ochrona prywatno?ci
Dane osobowe
Przy rejestracji w serwisie nie wymagamy podania ?adnych danych osobowych. Cenimy Wasz? prywatno?? dlatego te? bez obaw mo?ecie korzysta? z serwisu.
Dane osobowe zebrane przez nas b?d? wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez u?ytkownika zezwoleniem i w granicach prawa polskiego, a w szczególno?ci Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó?n. zm.) oraz Ustaw? o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

WorldGSM nie sprzedaje i nie udost?pnia zebranych przez siebie danych personalnych. Jedynie podany z w?asnej woli w osobistym panelu u?ytkownika po zalogowaniu si? u?ytkownik mo?e poda? model i sie? jak? posiada. Taka informacja wy?wietla si? wszystkim przegl?daj?cym profil u?ytkownika.
Ka?dy u?ytkownik ma prawo wgl?du, usuni?cia swojego konta z bazy danych o wcze?niejszym poinformowaniu nas przez kontakt mailowy.

4. Korzystanie z portalu

I Pliki zamieszczane przez u?ytkowników.
Serwis umo?liwia publikowanie w?asnych dokumentów, plików. Wybór, czego maj? one dotyczy? i jak maj? by? sformu?owane, zale?y ca?kowicie od ich autorów. Po opublikowaniu dokumentu na naszej stronie, zostanie mu przydzielony permanentny adres URL, dost?pny dla wszystkich odwiedzaj?cych worldGSM.pl
- Autor takiego dokument w serwisie wyra?a zgod? na jego publikacj? oraz posiada prawa do jego zamieszczania. Plik mo?e by? usuni?ty na ?yczenie autora po wcze?niejszym poinformowania poprzez "Kontakt".
- Nie dopuszczamy publikacji dokumentów anonimowych(dodaj?c jakikolwiek plik trzeba si? zarejestrowa?).
- Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub ca?kowitego usuni?cia, je?li zosta?o z?amane polskie prawo.
- Nie dodajemy plików, które ju? znajduj? si? w serwisie. To osoba dodaj?ca plik jest zobowi?zana sprawdzi? czy nie ma go na portalu.
- Serwis nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za tre?? dokumentów, plików tylko autorzy wrzuconych plików.
- Dodaj?c gr?/dzwonek/motyw/program/tapet? o?wiadczasz, ?e nie ma prawnych przeciwwskaza? do umieszczenia ich w tym serwisie (aplikacje posiadaj? licencj? freeware lub w innym przypadku masz prawo do ich rozprzestrzeniania).
- U?ytkownik umieszczaj?cy jakikolwiek plik/dokument jednocze?nie stwierdza, ?e ma prawa lub posiada dokument stwierdzaj?cy o mo?liwo?ci rozpowszechniania takiego pliku.

II Komentarze
Za tre?? komentarzy serwis nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci.
Wypowiedzi publikowane przez U?ytkowników nie mog?:
- wzywa? do nienawi?ci rasowej,
- wzywa? do pope?nienia przest?pstw,
- by? sprzeczne z zasadami wspó??ycia spo?ecznego,
- propagowa? przemocy,
- zawiera? tre?ci obscenicznych i obra?liwych,
- narusza? zasad Netykiety,
- narusza? praw autorskich,
- zawiera? wirusów ani jakichkolwiek innych rozwi?za? destrukcyjnych;

5. Newsletter
Standardowo w momencie rejestracji automatycznie masz w??czon? opcj? otrzymywania informacji o nowo?ciach, promocjach etc.

6. Cookies
WorldGSM wykorzystuje cookies (to s? ma?e pliki tekstowe wysy?ane do komputera internauty). Warunkiem dzia?ania cookies jest ich akceptacja przez przegl?dark? i nie usuwanie ich z dysku. Ka?da przegl?darka internetowa ma mo?liwo?? wy??czenia cookies.


Administrator jako zarz?dca serwisu do?o?y wszelkich stara?, aby dzia?a? on w sposób ci?g?y i bez zak?óce?, jednak?e administrator nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za zak?ócenia spowodowane czynnikami poza jego kontrol? lub niedozwolon? ingerencj? u?ytkowników lub osób trzecich.

Ka?dy z U?ytkowników ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? wobec worldGSM.pl i osób trzecich za zamieszczenie wypowiedzi naruszaj?cej warunki powy?ej. Nieu?ywane konto przez 6 miesi?cy mo?e by? bez uzasadnienia usuni?te z serwisu bez mo?liwo?ci odzyskania.

W?a?ciciel serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania dost?pu do worldGSM.pl, osobom, które notorycznie narusza? b?d? postanowienia niniejszego Regulaminu.

Znaki towarowe
Wszelkie u?yte w serwisie nazwy firm, ich loga s? lub mog? by? prawnie chronionymi znakami handlowymi lub firmowymi. U?yte zosta?y na stronach niniejszego serwisu albo za zgod? w?a?cicieli praw, albo w celach identyfikacji.

Zmiany w Polityce Prywatno?ci
W?a?ciciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w ka?dym czasie. Je?li zmiany owe nie b?d? Ci odpowiada?, zawsze istnieje mo?liwo?? rezygnacji z korzystania z serwisu.

Opinie

avatar

 • avatar
  mars768 4 lata temu

  chciałabym usunąć moje konto.

 • avatar
  robert98983 5 lat temu

  Chciałbym usunąć moje konto.

 • avatar
  Marronka 5 lat temu

  Jak usunąć konto?

 • avatar
  rafi123 5 lat temu

  Lubie samochody

 • avatar
  monia 5 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  DDawiDD 6 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  fomcix123 6 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  ewela 6 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  soul 6 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  soul 6 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  szaman120 6 lat temu

  dzieki

 • avatar
  bastino 6 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  karina10 6 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  eurogibek 6 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  sonia12 7 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  nowy 7 lat temu

  tutaj nie idzie sie zarejestrowac

 • avatar
  jaaaaaaaaaaaaaa 7 lat temu

  nie moge sie nawet zalogowac xd pozdrz

 • avatar
  abba 7 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  robal558 7 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  7 lat temu

  jak usunąć to konto?

 • avatar
  mona 7 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  7 lat temu

  Jak usunąć tu konto?

  • avatar
   エンジェルクローバー 日付変更 4 lata temu

   ゼロハリバートン 鍵 空かない レイバン 大阪 梅田 香港 クロムハーツ 値段 京都 中華 ロンシャン エンジェルクローバー 日付変更

 • avatar
  12354 7 lat temu

  kurrcze ile razy można się rejestrować !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 150 rany czy ktoś pomożę

 • avatar
  7 lat temu

  Dlaczego nie mogę pobierać plików?? Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, postmaster@worldgsm.pl and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log.

 • avatar
  olagolebiowska29 7 lat temu

  Tutaj wpisz treść swojego komentarza

 • avatar
  kasia 7 lat temu

  12345

 • avatar
  8 lat temu

  ; x || sleep 3 &

 • avatar
  8 lat temu

  "><script > alert(201); </script >

 • avatar
  8 lat temu

  <foo>bar</ foo>

 • avatar
  szczurek1066 8 lat temu

  ok

 • avatar
  bajura10@vp.pl 8 lat temu

  zapomniałem login i nie mogę się zarejestrować nie mam telefonu do kontaktu z portalem ani adresu mail i nie mogę się z nimi skontaktować pomocy

 • avatar
  kondradek 8 lat temu

  Nic do was nienapisze nara!!!

 • avatar
  mazi 8 lat temu

  witam wszystkich,to jest darmowe?

 • avatar
  ozi 8 lat temu

  yyyyyyyyy a to jest darmowe ????????????

 • avatar
  Kamil 8 lat temu

  czy to jest darmowe?

 • avatar
  Szczurek jp 8 lat temu

  To jest zaj**ste ze jestem z FIRMĄ JP PRZECIWKO KURESTWU I UPADKOWI ZASAD

 • avatar
  filipek3332@wp.pl 8 lat temu

  2 razy już się rejestrowałam i NIC. Ile razy mam się rejestrowac?

 • avatar
  Karla2341 8 lat temu

  Jak usunąc te konto.?! Pomocy.!

 • avatar
  darekmen 8 lat temu

  yy mam tylko jedno pytanie bo jestem nowy za co dostaje sie te punkty?

 • avatar
  tee 8 lat temu

  ok

  • avatar
   Mycha, 7 lat temu

   hej mam pytanie czy pomo?esz mo w za?o?eniu konta

   • avatar
    gvqblydicv 4 lata temu

    Polityka Prywatności / Regulamin serwisu :: worldGSM.pl gvqblydicv http://www.g5n5dk7x2eu43911fy896ugps7xk7d27s.org/ agvqblydicv [url=http://www.g5n5dk7x2eu43911fy896ugps7xk7d27s.org/]ugvqblydicv[/url]

    • avatar
     4 lata temu

     ????L????????????????????????????????????? ?????? ??????????

    • avatar
     ????????1623 4 lata temu

     ???????????????????????10??????????????????? ????????1623

    • avatar
     ????????? ??? ??? 4 lata temu

     ?????????????????????????????? ????????? ??? ???

    • avatar
     ?????? ?????? 4 lata temu

     ????10? ????? ???????2?????????????????????????????????????????? ?????? ??????

    • avatar
     ????????????????????????? 4 lata temu

     ?????????? ????10???????????????????????????????????????????Web????? ?????????????????????????

    • avatar
     ?????? 2015 ??? 4 lata temu

     ???????????????????????????????????? ?????? 2015 ???

    • avatar
     ??????????????? ?????14.4v cids-144w 4 lata temu

     ASICS??????I dual? ??????????????? ?????14.4v cids-144w

    • avatar
     ?????? ??????????? 4 lata temu

     ???????????????????????????? ?????? ???????????

    • avatar
     ???? ???????? ? 4 lata temu

     ?????? ??? ?? 8? ????? ?? ? ??? ????? ??????? sunglass hut prime outlet orlando 2015 ???? ???????? ?

    • avatar
     philadelphia eagles alternate jersey 2015 sale 4 lata temu

     ??? ?? ?? baltimore ravens jersey history books adidas adizero yellow philadelphia eagles alternate jersey 2015 sale

    • avatar
     ??? ???? ?? 4 lata temu

     ???? ?????? ???? ????? ??? ??? cartier foundation art ??? ??? ?? ????? ??? ???? ??

    • avatar
     ??? ?? ? ???? 4 lata temu

     ??? ??? ???? ??

    • avatar
     chicago bears jersey doug plank quotes 4 lata temu

     mont blanc pens prices usa chicago bears jersey doug plank quotes

    • avatar
     chanel vitalumiere hydra moist 4 lata temu

     adidas windbreaker bundle ?? ?? ?? 20? ????? ???? ?? ????? ???? ?? ????? ??? ????? chanel replica 4 best

    • avatar
     ????? ??? 4 lata temu

     ??? ???? ? ????? ray ban rb3362-03 ????? ?? ?????

    • avatar
     houston texans custom jerseys youth 4 lata temu

     houston texans custom jerseys youth

    • avatar
     ?????? ? ??? 8? 4 lata temu

     cartier santos 84460cf ??????? ????? ???? ????? ???? ???? houston texans jersey amazon 0??? mcm ?? ??? ???? ?????? ??? ??? 4? ????? ??? ????? ?????? ?????? ? ??? 8?

    • avatar
     ????? ?? ???? ? 4 lata temu

     ??? ??? ?? ??? ?????????? ??? ??? ?? ??? ??? ????? 1625 ????? ????? ?? ?? ????? ??? ??? ????? ???? ?? 5?? ????? ?? ???? ?

    • avatar
     ??? ???? 4 lata temu

     ?????? ?????? ??????? ??? ????? ??????? ??? burberry watches kuwait online ??? ? ??? ??

    • avatar
     ? ??? 9?? 4 lata temu

     moncler sweaters ??? ??? ?????? detroit lions roster jersey numbers nfl ???? ????? ???? chanel phone case kit ?????? ???? ? ? ??? 9??

    • avatar
     ??? ??? ?? 4 lata temu

     ????????? ?? 1? ????? ?????? ??? ? hermes bracelet gumtree ?????? ?? ?? ?? ??? ??? ??

    • avatar
     casio fx-9860gii graph 4 lata temu

     ??????? ?? ?? ?? brandon marshall nike throwback jersey 2015 ??? ?? ?? ?????? ?? ???? ?? ??????? ??? ??? ????????? ????? ???? ????? ??????? ??? ???? ??? ?? ???? casio fx-9860gii graph

    • avatar
     ????? ?? ??? 4 lata temu

     ?????? ?????? michael kors bags for $30 ??? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ????? ?? ???

    • avatar
     ????? ??? ?? 4 lata temu

     ???? ???? ?? ?? ????? 8? ?? ????

    • avatar
     ??????? ?? ??? 4 lata temu

     chicago bears jerseys wholesale online ???? ?? ? ??? new england patriots jersey onesie yoga ???? ?? ???????? ???? ???? ??????? ?? ?? canada goose store philadelphia 5k ????? ????? ?? ??????? ?? ???

    • avatar
     ray ban 2132 fit 4 lata temu

     ???? ?? ??? houston texans throwback jersey nfl nba jerseys kobe bryant youtube ???? ??? ? moncler shop paris gooddrama ray ban wayfarer fake ebay

    • avatar
     adidas uk free delivery 4 lata temu

     adidas logo black background

    • avatar
     mcm ??? ?? ?? 4 lata temu

     brandon marshall jersey dolphins ?????? 40? ?????? mcm ?? ?? ??

    • avatar
     ???? ?????? 4 lata temu

     brandon marshall white bears jersey cheap prada tote red interior ?????? ??? ????? ????? ??? ?? tiffany bracelet northampton ?????????? ????? ???? ??? ? ????

    • avatar
     ????? ??? ?? ??? 4 lata temu

     ?????? ??? ? houston texans manziel jersey sales washington redskins pink jersey price ????? ??????? ??? ????? ??? ?? ???

    • avatar
     moncler stores spain sl 4 lata temu

     ?????? ????? ??? moncler flavie jacket black

    • avatar
     ? ??? 8?? 4 lata temu

     dallas cowboys jersey patch pc ? ???? ?? ???

    • avatar
     ???? ???? ???? 4 lata temu

     ???? ?? ??

    • avatar
     ?????? ????? ? ????? 4 lata temu

     mcm ?? ??? ?????? ?? ??

    • avatar
     ????? ??? ?? ?? 4 lata temu

     ????? ?? ?? gucci 2015 fall winter youtube ?????? ??? ?? ? ???????? 6??? ?? ????? ???? ?? ??????? ??? ??? new york giants game jersey color ????? ??? ?? ??

    • avatar
     deion sanders sf giants jersey gigantes 4 lata temu

     deion sanders wilson jersey

    • avatar
     ???? ?? ??? 4 lata temu

     ????? ????? ? timberland rain boots canada goose jacket killing geese quilt ?????? ???? ?? ???????? ?? ????&????? ?? ?? ???? chicago bears jersey sleeve gsh ???? ?? ???

    • avatar
     tiffany metro ring reviews 4 lata temu

     tiffany & co 1837 bangle bracelet

    • avatar
     ??????? ?? 6?4? 4 lata temu

     sport team jackets ???? ?? ?????? 3?? ???? ??????? ?? 6?4?

    • avatar
     ?????? ?? ????? ?? 4 lata temu

     ????? ??? ?? ?????? ????? ?? ?? ????? ?? ?? ?????? ?? ????? ??

    • avatar
     ?????? ?????? ?? 4 lata temu

     ????? ??? ??? ?????? ?? ?????

    • avatar
     ??? ??? ?????? 4 lata temu

     ???????????????????? ??? ??? ??????

    • avatar
     ???????? ??? ???? 4 lata temu

     ??? ? ??? ????????? ?? ?? ? ???????? ??? ????

    • avatar
     ?????? ?? ???? 4 lata temu

     ??? ?? ?? ??????? ????? ??? ???? 2015 ?? ???????? 307 ?? ??? ??? ???? ?? ????? ????? ?? ?? ???? ? ?? ???? ?? ?????? ?? ????

    • avatar
     ? ?? ??? ?? 4 lata temu

     ????? ?? 0752 ????? ??? ??? d&g time ebay ???????? ????? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ?????? ????? ? ?? ???????? ??? ? ?? ??? ??

    • avatar
     ???? ?? ?? ?? 4 lata temu

     ??? ???? ??? ???? ????? ??

    • avatar
     ??????? ?? ?? 4 lata temu

     ??? ?? ?? ??? ????????? ??? 6? ?????? ??? ? ???????? ??? 30? ?????? ?? ? ????? ????? 11? ??????? ?? ??

    • avatar
     ??? ??? ??? 4 lata temu

     ?????? ???? ???? ???????? ?? 10?? ???? ??? 8? ???????? ?? ?? ?????? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ????? ?? ?????? ???? ??? ??? ???

    • avatar
     prada shoes womens 4 lata temu

     ???????? ???? ?? prada shoes womens

    • avatar
     ????? ?? ????? 4 lata temu

     ??? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ?? ? ???? ??? ?????? ??? ?? ?? ??? ??? ? ??? ???????? ?? ????? ????? ?? ?????

    • avatar
     ?????? ?? ?? 4 lata temu

     ?? ?????? ??? led ??? 8? ???????? ????? ?????? ????????????? ?? ???? ?????? ?? ??

    • avatar
     ???? ??? 5130 ?? 4 lata temu

     ??? ??? ?? ???????? ? 2015 ???? ????? ?????

    • avatar
     ?????? ??? ???? 4 lata temu

     ???? ???? ?? 50?? ?????? ????? ??

    • avatar
     ?? ?????? ??? 4 lata temu

     ???? ???? ?? ?????? ??? ??? ?? ??? ??? ???? cheap fifa 16 coins ps3 uk gucci perfume latest ???????? ???? ?? ????? ???? 764 ??? ???????? ? ?? ?????? ???

    • avatar
     ?????? ??? ??? 4 lata temu

     ?????? ?????? ???

    • avatar
     ??? ????? ?? 9? 4 lata temu

     ?????? ???? ????? ???? ?????? ?? ??? ????? ?? 9?

    • avatar
     ???????? ?? ?? 2015 4 lata temu

     ????????? ??? ?? ??? ??? ?? 10???? ? ??? ??? ????? ?? ?????? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ice ??? ???????? ???? ???

    • avatar
     ???????? ????? ?? 4 lata temu

     ????? ???? ???? coach lindsey replica ??? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ????? ?? ?? ???????? ????? ??

    • avatar
     hermes 24 faubourg fragrantica 4 lata temu

     ????? ??? 2015 ???????? ??? ?? ?? ??? 552 ?? ????? ?? ????? ?? ?? ?? ?????? iphone 4 ????? ??? ??? ????? ? hermes database victoria

    • avatar
     ??? ?????? ????? 4 lata temu

     ??? ?????? ?????

    • avatar
     ??? ??? ???? 4 lata temu

     ?? 500ml ??? ??? ????? d&g japan x???? ?????? ? ??? 40? ???? ??? ? ? ??? ??? 88 ??? 5??? ?? 60 ??? ??? ????

    • avatar
     ???????? ???????? ??? 4 lata temu

     ???? ??? ??? ????????? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ????? ????? ?? prada shoes turkey ?????????? ?? ???????? ???????? ???

    • avatar
     ????? ????? ???? 4 lata temu

     ????? ?????? ?? ????? 87 97 ?? ?? ?????? ???? 3? prada sunglasses blue ???????? ? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ????? ?????

    • avatar
     ??????? ??? 4?? 4 lata temu

     ????? ???? ?? ????? ???? 553 ????? ?? ??? ??? ????? 5010 ?? ??????? ??? 4??

    • avatar
     ??????? ??? ?? 4 lata temu

     iphone ??? ?? ?? ??? ????????? ?? ??????? ??? ??

    • avatar
     ?????????? ?? 4 lata temu

     ???????? ??? ???? ????????? ??????? ????? ??? ?????? ????? ?? ?? ????? ??? ?? ? ???????? ?????? ?? ?????? ???? ?? ????? ?????? ???? ???? ?? ??