Orange szuka oszcz?dno?ci

Sie? komórkowa Orange zaczyna szuka? oszcz?dno?ci. Powodem jest ca?y czas rosn?ca sprzeda? smartfonów za z?otówk?. Na pierwsz? lini? ci?? by? mo?e trafi infolinia (skrócenie czasu pracy).

Prezes Orange Polska Maciej Witucki przekaza? informacj?, ?e pieni?dze potrzebne s? na inwestycje zwi?zane z rosn?c? sprzeda?? smartfonów. II kwarta? roku to wzrost u?ytkowników tych urz?dze? o ponad 12% w porównaniu z I kwarta?em. Operatorzy proponuj?c klientom aparaty za przys?owiow? z?otówk? znacznie podnosz? koszty prowadzenia biznesu. Wzrost kosztów przy jednoczesnym spadku mar?y oznacza, ?e oszcz?dno?ci nale?y szuka? w innych miejscach, aby w dalszym ci?gu mie? pieni?dze na sprzeda? i zdobywanie nowych klientów oferuj?c im smartfony za z?otówk?.

 

Na pewno oszcz?dno?ci w Orange nie b?d? dotyczy?y redukcji zatrudnienia zgodnie z podpisan? w ubieg?ym roku Umow? Spo?eczn? ze zwi?zkami zawodowymi, dlatego te? wszelkie oszcz?dno?ci b?d? raczej dotyczy?y wydatków przeznaczonych na bie??ce funkcjonowanie, jak chocia?by na podró?e s?u?bowe, które maj? by? znacznie ukrócone. Operator chce zast?pi? podró?e s?u?bowe nowoczesnymi narz?dziami komunikacyjnymi, jak telekonferencje, czy wideokonferencje. Weryfikacji poddana zostanie równie? dotychczasowa polityka sponsoringu.  

 

By? mo?e w ramach oszcz?dno?ci klienci nie b?d? mieli mo?liwo?ci korzystania przez 24 godziny na dob? z us?ug infolinii i tzw. linii wsparcia technicznego.

Zadaniem pieni?dzy otrzymanych z oszcz?dno?ci b?dzie utrzymanie tempa sprzeda?y nowych smartfonów przy jednoczesnym utrzymaniu mar?y EBIDTA na odpowiednim poziomie. G?ównie chodzi te? o to, aby wystarczy?o pieni?dzy, zw?aszcza pod koniec roku kiedy to obserwuje si? zwi?kszon? sprzeda? w zwi?zku ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia.

Opinie

avatar

 • avatar
  mm75527 7 lat temu

  Za przysłowiową złotówkę sprzedają, a w abonamencie sobie za telefon zwracają. Do tego mają klientów pewnych na okres umowy abonamentowej. Chcą zwiększyć zyski i zachować klientów, a do tego pogorszyć warunki usług, niby szukaniem oszczędności.

  • avatar
   ?????????????????? 3 lata temu

   ???????? ??????? ????????? ???????? ?????????? ?????????????????? http://detallifotografia.com.br/fgzumul/521320_p5z52mvc-redwings.html

   • avatar
    ??????????? 3 lata temu

    ????????????????????????????????????????????? ??????????? http://www.therighttherapy.co.uk/dhezobm/Porter-953818_EING21lrh.html