Orange sponsorem globalnym i oficjalnym dostawc? us?ug na UEFA EURO 2016

To ju? druga wspó?praca Orange i UEFA. Orange b?dzie sponsorem globalnym z wy??cznymi prawami na ca?y ?wiat podczas UEFA EURO 2016 oraz oficjalnym dostawc? us?ug telekomunikacyjnych. Orange b?dzie odpowiedzialny za us?ugi stacjonarne i bezprzewodowe, a tak?e b?dzie dostarcza? partnerom nadawczym i kibicom z ca?ego ?wiata sygna? na ?ywo z francuskich stadionów. Ponadto zapewni ??czno?? w trakcie wydarzenia organizatorom, obs?udze, mediom, s?dziom oraz wolontariuszom. Do obs?ugi imprezy zostanie przydzielonych ponad 800 in?ynierów i ekspertów Orange.

- EURO 2016 b?dzie jednym z najbardziej zaawansowanych pod wzgl?dem komunikacji turniejów w historii pi?ki no?nej i jeste?my dumni, ?e mo?emy pomóc gospodarzowi - Francji - w jego przygotowaniu. Gdy chodzi o sport i pi?k? no?n?, emocje si?gaj? zenitu i ciesz? si?, ?e Orange mo?e pomóc przybli?y? te mistrzostwa klientom i fanom na ca?ym ?wiecie. Sponsoruj?c te rozgrywki chcemy ??czy? ludzi z tym co dla nich wa?ne, w ten sposób tworz?c dla nich now? warto?? – powiedzia?a Beatrice Mandine, wiceprezes ds. Komunikacji i Marki Orange.

- Jest nam niezmiernie mi?o powita? Orange w roli Globalnego Sponsora UEFA EURO 2016. Wsparcie Orange w transmitowaniu sygna?u telewizyjnego zapewni fanom na ca?ym ?wiecie mo?liwo?? jak najpe?niejszego prze?ycia fantastycznych emocji towarzysz?cych mistrzostwom. Jednocze?nie, nasze partnerstwo pomo?e UEFA w realizacji najbardziej zaawansowanego pod wzgl?dem komunikacji, najbardziej cyfrowego wydarzenia w historii. Cieszymy si?, ?e mo?emy ponownie wspó?pracowa? z prawdziwym partnerem, który b?dzie kluczowy dla sukcesu turnieju oraz globalnych do?wiadcze? fanów - skomentowa? Guy-Laurent Epstein, Dyrektor Marketingu UEFA Events SA.

Źródło: Orange

Opinie

avatar