Kody serwisowe

::Alcatel::

::Bosch::

::Dancall::

::Ericsson::

::Hagenuk::

::Mitsubishi::

::Motorola::

::Nokia::

::Panasonic::

::Philips::

::Sagem::

::Samsung::

::Siemens::

::Sony Ericsson::


::Alcatel::

numer IMEI: * # 0 6 #

wersja oprogramowania: * # 0 6 #

Monitor Sieci: 0 0 0 0 0 0 *

uniwersalne haslo do wybranych funkcji dla telefonu alcatel otv: 00000000

w nowszych, np. BE-4:

wszystkie przekierowania anulowany (np na poczte g?osow?): * # 2 1 #

zmiana na j?zyk polski: * # 0 0 4 8 #

zmiana na j?zyk niemiecki: * # 0 0 4 9 #

zmiana na j?zyk automatyczny telefonu: * # 0 0 0 0 #

tak?e dla BE4/BE5 poni?sze:

przywraca ustawienia fabryczne: ###847#

zablokowanie telefonu na 1 karte SIM: ###765*02#

co z jak? kategori? sieci (w?asne): ###765*05#

odblokowanie sieci: ###765*07#

wymazanie sieci: ###765*08#

deaktywacja sieci: ###765*78#

Master Codes:

Alcatel HD1, HE1 : 25228353

Alcatel BE1, BE3 : 25228352

Alcatel BE4, BE5 : 83227423


::Bosch::

numer IMEI: * # 0 6 #

Domylny j?zyk: * # 0 0 0 0 #

Monitor Sieci: * # 3 2 6 2 2 5 5 * 8 3 7 8 #

EFR (Enhanced Full Rate): * # 3 3 7 0 #

Reset telefonu: # 3 3 7 0 #

Wprowadzanie sim lock code: * # 9 0 0 0 #

Wprowadzanie corporate code (Bosch 908): * # 9 0 0 1 #

Wprowadzanie provider code (Bosch 908): * # 9 0 0 2 #

Wprowadzanie network code: * # 9 0 0 3 #

Wprowadzanie subset code: * # 9 0 0 4 #


::Dancall::

*#06# IMEI

*#9999# wywietlenie wersji firmware'u

*#9998# wywietlenie wersji konfiguracji telefonu.

*#9997# selftest-w??cza wszystkie segmenty wywietlacza i zaczyna dzwoni?.

*#9994# numer seryjny(tylko DANCALL HP 2731) Wywietla numer karty SIM (nie myli? z PIN'em).

*#9993# funkcje in?ynierskie . Po wprowadzeniu tego kodu, w menu telefonu pojawia si? nowa pozycja

Engineering functions. Ma ona dwa podmenu: Revisions, gdzie mo?na odczyta? informacje dost?pne

równie? przy u?yciu kodów *#9999# and *#9998# oraz Cell Info z informacjami o komórkach

sieci.Pozycja Engineering functions pozostaje w menu do momentu wy??czenia telefonu.

*#9990# Monitor baterii, test baterii. Niestety, znaczenie pierwszej linii jest nie jeszcze znane, pozosta?a

pojemno? akumulatora w procentach.

M1599955 - licznik relatywnego czasu pozosta?ego do roz?adowania baterii [w 0.1s], 31 - temperatura

akumulatora [w stopniach Celsjusza], 68 - napi?cie akumulatora [w 0.1V], TIMER - licznik czasu

?adowania/roz?adowywania [w sekundach]

*#9000# SIM Lock powoduje ?e telefon przed zaakceptowaniem karty innej ni? obecnie aktywna za??da podania has?a wymiany karty.

*#9001# Group SIM Lock zastosowanie tej funkcji nie jest jeszcze znane i wymaga ona specjalnej karty SIM. Prawdopodobnie umo?liwia to ograniczenie wybieranych numerów do z góry zaprogramowanych.

*#9002# Operator SIM Lock zastosowanie tej funkcji nie jest jeszcze znane i wymaga ona specjalnej karty SIM.

*#9003# Network SIM Lock powoduje ?e telefon przed zaakceptowaniem karty innego operatora ni? obecnie aktywny za??da podania has?a.


::Ericsson::

*#06# Numer IMEI

*#0000# Przywrócenie angielskiej wersji menu

>*<<*<* Sprawdzenie wersji oprogramowania<

>*<<*<*> 1-row text - Przy wybraniu Tak mo?na przejrze? zaprogramowane teksty w telefonie, o d?ugoci 1 wiersza w aktualnie wybranym j?zyku

>*<<*<*>> n-row text - Przy wybraniu Tak mo?na przejrze? zaprogramowane teksty wielowierszowe w telefonie w aktualnie wybranym j?zyku

**04*0000*0000*0000# wejcie do menu bez karty sim:

< * * < Informacja na temat SIMLOCK'a je?eli jest

GA628

Pokazuje dat? i czas: * # 1 0 3 # potem YES

6xx/7xx/8xx

>*<<*<*> 1-row text strings. if pressing yes you can check

the phones text programming in currently selected language (298 entries)

>*<<*<*>> n-row text strings.if pressing yes you can check

the phones text programming in currently selected language (160 entries?)


::Hagenuk::

numer IMEI: * # 0 6 #

wersja oprogramowania: # # 9 1 4 0 * 8 3 # 7 5 * 2 #


::Mitsubishi::

*#06# - IMEI

* - trzymaj?c wcisniet? * i dalej stukaj :

*4329 - net monitor1

*621342 - net monitor2

*5742 - Mitsubishi testmode

*967678 - SP menu

(Uwaga! Wpisanie nieprawid?owego kodu grozi blokada telefonu!)

*574243 - NS menu (Uwaga!)

*482896 - CP menu (Uwaga!)

*360608 - IMSI Lock Menu (Uwaga!)

*362628 - IMSI Lock Menu (Uwaga!)

*480896 - CP Lock Menu (Uwaga!)

*482896 - CP Lock Menu (Uwaga!)

*967678 - SP Lock Menu (Uwaga!)

*476989 - NS Lock Menu (Uwaga!)

*574243 - NS Lock Menu (Uwaga!)

*787090 - Blok Sieci (Net Level) (Uwaga!)

*787292 - Blok Sieci (Net Level) (Uwaga!)

*#0048# - j?zyk polski

*0000# - automatyczny wybór j?zyka

*850696 - tzw. Warmstart (deaktywacja - ten sam kod)

*936505 - IMEI & SOFTVERSION

*787292 - Net level

*5806 - software version

*5807 - hardware version


::Motorola::

numer IMEI: * # 0 6#

w??czenie Monitora Sieci: * * * 1 1 3 * 1 * [OK]

w??czenie Monitora Sieci: * * * 1 1 3 * 1 * [OK]

* trzymaj tak dlugo a? poka?e si? kwadrat

T205/T19x

*#300# OK List the Software and Hardware version

*#301# OK Full Keypads functional Test

*#303# OK Set Default Language to English.

*304# OK Set OFF engineering mode.

#304*19980722# OK Set ON engineering mode.

*#305# OK Location: 1 OK

*#307# OK Engineering Test Mode

*#311# OK Phone code changed to default code.

*#400# OK ADC, Cal val*

*#402# OK Adjust Display Intensity/ Contrast

*#403# OK List the Manufacturing Informations

19980722 OK Master Unlock code for Phone and Sim Lock

*#302# OK Acoustic test*

7.1. Greeting

7.2. Main VlmGain

7.3. Input Cal

7.4. Output Cal

7.5. Side In Gain

7.6. Vox Gain

7.7. Min Mic Engy

7.8. More

(a) In vlm Gain

(b) Aux Vlm Gain

(c) Silence Prd

(d) Supp Prd

(e) In Volume

(f) Out Volume

(g) Icon

(h) Image

(i) Animation

*3370# EFR ON (Enhanced Full Rate

#3370# EFR OFF

*#72837726# OK Confirm ?, Data saved

1234 OK Phone code default

*#0000# OK Settings saved, restore set phone to default language.

*#0048# OK Zmiana na j?zyk polski nawet jezeli w menu go nie ma (nie wszystkie ver 19x)

*#0007# OK Zmiana na j?zyk rosyjski nawet jezeli w menu go nie ma (nie wszystkie ver 19x)


::Nokia::

NOKIA 3110

*#06# IMEI

*#3110# Wersja oprogramowania

##002# - pozwala na ca?kowite wy??czenie poczty g?osowej.

*#7780# - przywraca ustawienia fabryczne (z pomini?ciem pami?ci, j?zyka i liczników)

*#746025625# (czyli *#sim0clock#) - ?eby sprawdzi? czy zegar SIM-a (SIM-Clock) mo?na zatrzyma? (SIM-Clock-stop czyli zatrzymywanie zegara SIMa to rodzaj trybu czuwania, który oszcz?dza akumulator)

*#92702689# (czyli *#war0anty#) -"kod gwarancyjny:" -trzeba wstuka? jeden z nast?puj?cych kodów

6232 (OK) - wywietla miesi?c i rok produkcji (np. "0198")

7332 (OK) - wywietla dat? ostatniej naprawy - jeli jest (np. "DATE NOT SAVED")

7832 (OK) - wywietla nabycia telefonu - jeli jest (np. "DATE NOT SAVED")

9268 (OK) - wywietla numer seryjny

37832 (OK) - ustawia dat? nabycia telefonu w formacie MMRR (MM - miesi?c, RR - rok) - uwaga: mo?na to ustawi? tylko raz wi?c uwa?aj !!!

87267 (OK) - wywietla tekst "Confirm Transfer?" - by? mo?e s?u?y to do rozszerzania wersji oprogramowania (?)

*#31# (dzwo?) - czy w?asny numer b?dzie przekazywany gdy si? dzwoni? (dzia?a nie u ka?dego operatora)

*#76# (dzwo?) - czy numer który odpowie na telefon (dok?d dzwonimy) b?dzie pokazany? (dzia?a nie u ka?dego operatora)

*#77# (dzwo?) - czy w?asny numer b?dzie przekazywany gdy si? odbiera rozmow?? (dzia?a nie u ka?dego operatora)

*#33/35# (dzwo?) - dostaje si? tekst "Service not acti

Opinie

avatar