Orange sponsorem globalnym i oficjalnym dostawc? us?ug na UEFA EURO 2016


Nowa kampania Plusa nawi?zuje do oferty JA+ POWER LTE 2.0 zaprezentowanej na pocz?tku wrze?nia. W ofercie tej Plus udost?pnia Internet LTE bez limitu danych i z maksymaln? pr?dko?ci?. W nowym spocie

Od 2 do 22 listopada potrwa promocja w ramach pakietu #FREEMIUM! wprowadzona przez Virgin Mobile. Operator oferuje 1GB transferu danych za 2z?.

Plus: 5te do?adowanie gratis

Zasilaj?c konto 4 razy, dostaniemy 5 do?adowanie w wysoko?ci najni?szego z nich. Aby skorzysta? z promocji trzeba najpierw wys?a? bezp?atnego SMS-a na nr 8844 o tre?ci START.

Gratisowe weekendy z Plusem


Wyd?u?enie konta o rok za 3 z?


Orange na kart? ?wi?tecznie

Od dzisiaj 26 listopada 2012 roku we wszystkich ofertach Orange na kart? obowi?zuje nowa promocja. Ka?de do?adowanie konta b?dzie premiowane prezentami, czyli dodatkowymi minutami lub SMS-ami. Bonusy za do?adowania b?dzie mo?na otrzyma? kilka razy.

Nokia Lumia 820 i 920 w ofercie Orange


W Orange mo?esz testowa? Noki? Lumia 920


T-Mobile wprowadza do swojej oferty pierwszy smartfon z Windows 8


Nowa promocyjna oferta w Plusie


P?atno?ci zbli?eniowe w Orange


Nowe taryfy w Orange

Od 24 wrze?nia 2012 roku klienci Orange mog? korzysta? z nowych taryf. Nowe plany taryfowe s? lepiej dopasowane do potrzeb u?ytkowników smartfonów. Mi?dzy innymi charakteryzuj? si? wi?ksz? liczb? minut w abonamencie i nielimitowanymi SMS-a

Play wprowadza nowe telefony do swojej oferty

Oferta Play powi?kszy si? o dwa nowe modele telefonów. Jednym z nich b?dzie smartfon Nokia Asha 311, a drugim iPhone5. Premiera tego ostatniego odb?dzie si? w pi?tek 28 wrze?nia zaraz po pó?nocy.   Nokia Ash

Bonusy w Orange

Sie? komórkowa Orange nawi?za?a wspó?prac? z Epay Polska. Obie firmy uruchomi?y promocj? dla klientów, która zosta?a opracowana z my?l? o w?a?cicielach telefonów na kart?. W ramach promocji b?d? oni mogli zasili?

Virgin Mobile ju? dzia?a

W?a?nie wystartowa?a strona internetowa wirtualnego operatora komórkowego Virgin Mobile Polska. Oferta jest dost?pna pod adresem: www.virginmobile.pl i obejmuje niskie ceny rozmów, ofert? z telefonem, p

Nowy cennik w T-Mobile

Od jutra 9 sierpnia 2012 roku w ?ycie wchodzi nowy cennik us?ug w T-Mobile, który swoim zasi?giem obejmie u?ytkowników ofert: Tak Tak, Tak Tak – T-Mobile na kart?, Internet na kart? blueconnect, Blueconnect starter. I tak od ju