Wysokie kary dla Orange i Plusa

Urząd Komunikacji Elektronicznej ukarał operatorów komórkowych sieci Orange i Plus za naruszenie obowiązków informacyjnych wobec użytkowników. Łączna kwota kary wynosi prawie 1,5 mln złotych.

Polska Telefonia Komórkowa Centertel, operator sieci Orange , została ukarana kwotą 900 tys. złotych. Polkomtel, operator komórkowej sieci Plus został ukarany kwotą o połowę mniejszą - 450 tys. złotych.

Naruszanie Polkomtela polega na nie zamieszczaniu w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych postanowień wymaganych zakresu świadczonych usług, w tym danych o czasie oczekiwania na przyłączenie do sieci lub terminie rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych; zakresu obsługi serwisowej; czasu trwania umowy oraz warunków przedłużenia i rozwiązania umowy; wysokości kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej; trybu postępowania reklamacyjnego; informacji o możliwości rozwiązania sporu w drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

W przypadku PTK Centertel naruszanie przepisów prawa polega na: nie zamieszczaniu w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych postanowień wymaganych przez prawo telekomunikacyjne (patrz wyżej - przypadek Plusa) oraz na niezgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej określeniu w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych trybu postępowania reklamacyjnego.

Źródło: www.media2.pl

Komentarze

Brak komentarzy. Dodaj poniżej swój komentarz do artykułu.

Pole jest obowiązkowe
Pole jest obowiązkowe
Dziękujemy za komentarz. Wkrótce twój komentarz zostanie zweryfikowany i opublikowany na stronie.
Napotkaliśmy problem na serwerze podczas dodawania komentarza.
Dodając komentarz zobowiązujesz się do przetrzegania regulaminu oraz zasad zdefiniowanych w polityce prywatności i polityce cookies.